ลักษณะงาน
ร้าน
ตั้งค่าใหม่
9 ผลการค้นหา

Assistant Business Controller Manager

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ (Subway)

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการเขต แบรนด์ Subway

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

Set up Team (ทีมเปิดร้าน Subway)

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกโครงการ ออกแบบและก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี สัญญาจ้าง 4 เดือน

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เคริ่องดื่ม

สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร, สำนักงานใหญ่ภายในองค์กร

เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร